Room Rules

 1. #1 RULE IS THERE WILL BE NO DISRESPECT TO ANY MODERATOR AT ANY TIME.
 2. Rock & Metal genres are played in the House (sub-genres of both are allowed).
 3. We are a US based room and ask that English be used in the House chat.
 4. Any language rock or metal songs, can be played in the House.
 5. Song length limit is based on the number in the Wait List:
  • ~19 or less in the Wait List and the limit is 8 minutes.
  • ~20-29 in the Wait List and the limit is 7 minutes.
  • ~30 and over in the Wait List and the limit is 6 minutes.

  (Subject to change for themed events or special occasions)

 6. Over the limit songs will be skipped immediately by room staff!
 7. Songs in the DJ History list will be skipped immediately by staff!
 8. Resident Djs are added based on: Regular House visitation (8-12 weeks,at least), playing by the rules, decent musical taste, and their ability to get along with other people! Residents should set a good example. (Please Do Not Ask!)
  • ~Resident DJ status will be removed, if or when, these conditions aren’t met.
 9. RockBot6000 (The House's bot) Monitors and removes DJs from the Wait List, who are showing 45, or more, minutes AFK (Away From Keyboard). AFK time is checked when the DJ is in the 5th position of the wait list. RockBot will alert the DJ. If there is no response from the DJ; RockBot removes the DJ from the wait list.
 10. Voting on songs does NOT reset your afk timer.
 11. Grabbing songs does NOT reset your afk timer.
 12. Auto messaging does NOT reset your afk timer.
 13. @RockBot, or @Whoever messages will NOT reset your afk timer.
 14. Typing in chat is the only thing that will reset Rockbot’s afk timers!!!!!!
 15. Rockbot6000 will ban a DJ, for one hour, who is removed from the wait list 2 times in a row, for being AFK. The reason given for the ban will say spamming, trolling, etc. (There is no afk ban option. This is why you will see: spamming, etc.). The ban is the only way to get AFK Djs out of the wait list, who have “auto join” turned on. We are an Active room!
 16. Neither rude, lewd, nor bad attitude, will be tolerated in the House!
 17. Single instrument covers, (ex: piano cover), do NOT count as Rock/Metal. They will be skipped! Acoustic/Electric guitar is allowed (Exceptions may be made).

ATTENTION ALL: the Definition of NSFW which Plug is strongly enforcing is as follows:

Everything should be covered (like nipples and genitals)

If there is nudity, and/or if its porn-ish, the mods will skip it and give you a warning. If you continue to play NSFW videos; Bans will given.

~Extreme gore (Bloody and/or Disturbing) will also be skipped.

Pravidla Místnosti

 1. PRAVIDLO ČÍSLO 1: NIKDO NESMÍ ZNEVAŽOVAT JAKÉHOKOLI MODERÁTORA.
 2. V místnosti se hrají žánry Rock a Metal. (podžánry obojího jsou povoleny).
 3. Naše místnost je původem z USA a požadujeme, aby se v chatu používala Angličtina.
 4. Hrané písně mohou být v jakémkoliv jazyce.
 5. Omezení na délku písní závisí na velikosti fronty:
  • ~Při počtu 19 a méně DJů je limit 8 minut
  • ~Při počtu 20-29 DJů je limit 7 minut
  • ~Při počtu 30 a více DJů je limit 6 minut

  (může se změnit při konání tématických událostí, nebo ve zvláštních případech)

 6. Písně přesahující limit budou okamžitě přeskočeny personálem.
 7. Písně, které se již nachází v DJ Historii budou okamžitě přeskočeny personálem.
 8. Rezidentní DJ jsou vybíráni na základě: pravidelného navštěvování místnosti (alespoň 8-12 týdnů), hraní podle pravidel, slušného hudebního vkusu, schopnosti dobře vycházet s ostatními lidmi. Rezident by měl jít všem dobrým příkladem. (Nežádejte o Rezidenta!)
  • ~Rezidentní DJ status bude odebrán, pokud jsou tyto podmínky porušeny.
 9. RockBot6000 (náš robot) sleduje a odebírá z fronty DJe, kteří vykazují 45 a více minut nečinnosti (tzv. AFK). Doba AFK se kontroluje v momentě, kdy DJ dosáhne 5. pozice ve frontě. RockBot upozorní AFKujícího DJ a pokud DJ nezareaguje, RockBot ho odstraní z fronty.
 10. Wootování a mehování NEMÁ vliv na váš AFK čas.
 11. Grabování (přidávání) písní NEMÁ vliv na váš AFK čas.
 12. Automatické zprávy NEMAJÍ vliv na váš AFK čas.
 13. Zprávy mířené na @RockBot, nebo na @kdokoli NEMAJÍ vliv na váš AFK čas.
 14. Psaní v chatu je jediný způsob, jak resetovat svůj AFK čas!!!!!!
 15. DJ, který je kvůli AFKování odebrán z fronty 2x za sebou, bude robotem zabanován na jednu hodinu. Důvod za ban bude znít “spamování, trolování” (protože odůvodnění “AFK” na plug.dj neexistuje). Banování je pro nás jediný způsob, jak odebrat z fronty afkující DJe, kteří mají zapnuté automatické vstupování do fronty. My jsme aktivní mistnost!
 16. Neslušné, sprosté a oplzlé chování u nás nebude tolerováno!
 17. Cover verze na jeden nástroj (například piano cover) se NEPOČÍTAJÍ jako Rock/Metal. Budou přeskočeny! Akustická/Elektrická kytara ja povolená. (mohou být uděleny vyjímky)

POZOR: definice NSFW, kterou nás plug.dj nutí hlídat, je následující:

Části těla jako bradavky a genitálie nesmí být vidět.

Pokud je ve videu nahota a/nebo pokud má silně sexuální podtext, moderátoři vás přeskočí a udělí vám varování. Pokud budete pokračovat v hraní NSFW videí, dojde k banování.

~Extrémní násili (Krváky a znepokojující obsah) bude taktéž přeskočeno

Regras da sala

 1. A REGRA NÚMERO 1 É QUE NÃO HAVERÁ NENHUM DESRESPEITO À NENHUMA MODERADOR EM NENHUMA OCASIÃO.
 2. Apenas gêneros de Rock & Metal são tocadas na casa. ( subgêneros de ambos são permitidos)
 3. Nós somos uma sala americana (EUA), dito isso pedimos que use Inglês no chat.
 4. Músicas de Rock ou Metal podem ser tocadas em quaisquer línguas.
 5. Duração das músicas são baseadas no número da lista de espera:
  • ~19 ou menos na lista o limite são 8 minutos
  • ~20-29 na lista e o limite são 7 minutos.
  • ~30 e acima o limite são 6 minutos.

  (Sujeito à mudanças para eventos com temas ou ocasiões especiais)

 6. Músicas acima do limite serão puladas imediatamente pelos moderadores.
 7. Músicas na lista DJ História serão puladas imediatamente pelos moderadores.
 8. DJ Residentes são adicionadas baseadas em visitações regulares (8-12 semanas,pelo menos) , seguindos as regras,gosto músical decente, e sua habilidade de lidar com outras pessoas. (Por favor,não peça!)
  • ~Status de DJ Residente será removido, se ou quando, essas condições não são encontradas.
 9. RockBot6000 (O bot da casa) monitora e remove DJs da lista de espera, que estão mostrando 45 minutos ou mais de AFK. Quando o DJ chega à 5 posição o tempo de AFK é checado pelo bot. Rockbot irá alertar o DJ, se não for respondido, Rockbot irá remover o DJ da lista de espera.
 10. Votar NÃO reseta o tempo de AFK
 11. ADD músicas NÃO reseta o tempo de AFK.
 12. Mensagens automáticas NÃO reseta o tempo de AFK.
 13. @Rockbot ou @Fulano NÃO reseta o tempo de AFK.
 14. Digitar no chat é a única coisa que reseta o tempo de afk do Rockbot!!!!!!
 15. Rockbot6000 irá banir o DJ, por uma hora, que é removido da lista 2 vezes em sequência, por ficar AFK. A razão dada será spamando,trolando,etc. ( Não existe a opção de banimento por AFK, por isso que você verá : spamando,etc). O ban é o único modo de tirar DJs AFK's da lista, que tem "auto-join" ligado. Nós somos uma sala ativa.
 16. Ser rude,lascivo,nem más atitudes será tolerada na SALA !
 17. Covers de um único instrumento,(ex:cover de piano), não conta como Rock/Metal.Eles serão pulados! Violões acústicas/elétricos será permitido.(Exceções podem ser feitas).

ATENÇÃO TODOS: A definição de NSFW(não seguro para o trabalho) é fortemente enforçada pelo PLUG.DJ pelas seguintes regras:

Tudo deve estar coberto (como mamilos e genitálias)

Se haver nudez, e/ou pornográfia, os mods pularão e dárão advertência, se continuar, BANS serão dados.

~Gore extremo (Sangrento e/ou Pertubador) também será pulado.

Huisregels

 1. REGEL #1 IS DAT ER TE ALLEN TIJDE GEEN DISRESPECT ZAL ZIJN NAAR EEN MODERATOR TOE.
 2. Enkel de genres rock & metal worden gespeeld in het Huis (sub-genres van beide zijn toegelaten).
 3. We zijn een US-based gemeenschap en we vragen dat Engels gebruikt wordt in de chat.
 4. Rock- en metalnummers in alle talen zijn toegestaan in het Huis.
 5. Er is een limiet op de lengte van een liedje, gebaseerd op het aantal mensen in de wachtlijst (Wait List):
  • ~19 of minder in de wachtlijst en de limiet is 8 minuten
  • ~20-29 in de wachtlijst en de limiet is 7 minuten
  • ~30 en meer in de wachtlijst en de limiet is 6 minuten

  (Dit kan veranderen tijdens events of speciale gelegenheden)

 6. Nummers die deze limiet overschrijden zullen onmiddellijk overgeslaan worden door staf-leden
 7. Nummers in de DJ geschiedenislijst (History list) zullen onmiddellijk overgeslaan worden door staf-leden
 8. Resident DJs worden toegevoegd op basis van: Regelmatige Huis-bezoeken (ten minste 8-12 weken), de regels volgen, fatsoenlijke muzieksmaak, en hun bekwaamheid om overeen te komen met andere mensen! Resident DJs zouden een goed voorbeeld moeten stellen. (Vraag niet om Resident DJ te worden!)
  • ~Resident DJ status zal verwijderd worden, als of wanneer, deze voorwaarden niet voldaan zijn.

 9. RockBot6000 (de bot van het Huis) monitort en verwijdert DJs van de wachtlijst, die 45 minuten of meer AFK (Away From Keyboard; of inactiviteit in de chat) vertonen. AFK tijd wordt gecontroleerd wanneer de DJ 5de wordt in de wachtlijst. RockBot zal de DJ waarschuwen. Indien er geen antwoord komt van de DJ binnen de vijf minuten, verwijdert RockBot die DJ van de wachtlijst.
 10. Stemmen op nummers (Meh/Woot) reset je AFK tijd NIET.
 11. Een nummer nemen (Grab) reset je AFK tijd NIET.
 12. Auto-messaging reset je AFK tijd NIET.
 13. @RockBot, of @user berichten resetten je AFK tijd NIET.
 14. In chat typen is het enige dat je AFK tijd zal resetten!!!!!!
 15. Rockbot6000 zal een DJ bannen, voor een uur, als deze twee keer na elkaar verwijderd is uit de wachtlijst, omwille van AFK/inactiviteit. De opgegeven reden van deze ban zal spamming, trolling, etc. vermelden (Er is geen AFK ban optie. Dit is waarom je een van deze zal zijn in dat geval: spamming, etc.). De ban is de enige manier om inactieve DJs uit de wachtlijst te krijgen, die een auto-join functie aanstaan hebben. We zijn een actieve gemeenschap!
 16. Noch onbeleefd, obsceen, noch slecht gedrag, zal getolereerd worden in het Huis!
 17. Solo instrument covers, (vb: piano cover), tellen NIET als Rock/Metal. Ze zullen worden overgeslaan! Akoestische/Electrische gitaren zijn toegestaan. (Uitzonderingen kunnen gemaakt worden)

AANDACHT: de definitie van NSFW (not safe for work) die Plug sterk afdwingt is de volgende:

Alles zou moeten bedekt worden (zoals tepels en genitalien)

Als er naaktheid aanwezig is, en/of het pornografisch is, zullen de mods de video overslaan en je een waarschuwing geven. Indien je doorgaat met NSFW videos te spelen, zal je een ban krijgen.

~ Extreem gore dingen (bloederig en/of verontrustend) zullen ook overgeslaan worden.